Путања

Пројекат Центра за научноистраживачки рад САНУ Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу (2023-2024)


Назив пројекта
:
Могућности за развој туристичких „Рута занатских пивара” на територији Републике Србије
Година: 2023-2024

Руководилац: доц.др Данијела Пантовић

Назив програма:  Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу
Назив акције/програма у оквиру које се пријављује пројекат:
Jавни позив за пријаву научноистраживачких односно уметничких пројеката младих истраживача и уметника Универзитета у Крагујевцу
Веб страна са информацијама о пројектном позиву:
https://www.kg.ac.rs/vest.php?vest_je=4351

Циљ пројекта: Пројекат Могућности за развој туристичких „Рута занатских пивара” на територији Републике Србије има за циљ анализу могућности и потенцијала за успостављање занатског пивског туризма као једног од најновијих валоризованих туристичких производа глобалног гастро туризма заснованог на креирању тематских рута у Републици Србији. Кроз подобно истраживање базе података, теоријске позадине занатског пивског туризма и пивских рута у свету, Пројекат указује на значајан ресурс за покретање новог туристичког производа Републике Србије. Путем емпиријског истраживања и коришћењем мешовитог приступа анализи прикупљених података, Пројекат ће пружити основу за проширење сазнања о пивском туризму и даље истраживање овог недовољно истраженог подручја. Поред наведеног, креирањем и мапирањем туристичких места, које још увек није детаљно изучено у нашој земљи, Пројекат ће представљати пионира у овој области.  Креирање „Рута занатских пивара“ може се посматрати као релативно нов концепт у развоју гастро туризма, чиме се очекује да туристичко тржиште Републике Србије добије јединствен и иновативан туристички производ, уз разноврсне додатне садржаје. Израда Пројекта потенцијално би омогућила развој туризма који има историјски, културни, едукативни и хедонистички карактер, док би „Крафт сцена“ Републике Србије добила би на значају кроз представљање и промоцију програма. Научни резултат Пројекта биће студија „Руте занатских пива у Србији: Стратешки предлог за нови туристички производ”, уз дефинисану мапу са предложеним туристичким рутама занатских пивара. Поред наведеног, нематеријални резултати Пројекта огледали би се у јачању сарадње и нових видова повезивања између локалних занатских пивара и локалних и регионалних органа власти.

Учесници на пројекту:
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
ФОТО:

Пројекат Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (2022-2023)


Назив пројекта:
Унапређење руралног туризма у пост COVID периоду: могућности за генерисање прихода
Година: 2022-2023
Назив акције/програма у оквиру које се пријављује пројекат:
Јавни конкурс за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2022. Години.
Веб страна са информацијама о пројектном позиву:
http://uap.gov.rs/konkursi/konkursi-2022/konkurs-za-raspodelu-podsticaja-za-unapredjenje-sistema-kreiranja-i-prenosa-znanja-kroz-razvoj-tehnicko-tehnoloskih-primenjenih-razvojnih-i-inovativnih-projekata-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-u-6/
Циљ пројекта: Испитати импликације пандемије изазване COVID 19 вирусом на повећање прихода у руралном туризму кроз 1) Истраживање мотива боравка, квалитета услуга и задовољатва туриста који бораве или су боравили у етно селима и сеоским туристичким домаћинствима током пандемије COVID 19; 2) Анализу броја и структуре гостију, остварених ноћења и прихода пре и за време пандемије у руралном туризму.
Учесници на пројекту:
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Студија о утицају пандемије изазване COVID-19 вирусом на повећање прихода у руралном туризму са препорукама: преузимање
Брошура: преузимање

Пројекат Градске управе за заштити животне средине Нови Сад (2020-2021)


Назив пројекта
:
Анализа туристичких потенцијала заштићених природних добара на територији Града Новог Сада
Година: 2020-2021
Назив акције/програма у оквиру које се пријављује пројекат:
Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину
Веб страна са информацијама о пројектном позиву:
https://environovisad.rs/javni-konkursi/6
Циљ пројекта: Главни циљ овог истраживања је преглед тренутног стања искоришћености туристичких потенцијала као и указивање на изводљиве краткорочне и дугорочне циљеве како би се применила тзв. туристичка заштита природе, те како би се посредством туризма и прихода од развоја истог, даље унапредила животна средина. Фокус истрживања ће бити на субјектима тј. носиоцима заштите и мерама активне политике које би у што краћем року помогле достизање постављених циљева. Истраживање треба да укаже на примере који представљају примере добре праксе у области градске екологије и активне туристичке заштите екологије у градовима Европске Уније и земаљама у окружењу, као и других земаља који се се суочавали са интензивнијим урбанизмом и ширењем урбаних зона. Такође, препоруке и закључци би требало да укажу на начине за доследније и ефикасније деловање других градских управа и специјализованих служби, како би се уз координацију свих надлежних постизали најоптималнији резултати активне политике туристичке заштите природе.
Учесници на пројекту:
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Универзитет Привредна Академија – Правни факултет, Нови Сад

Студија о туристичким потенцијалима заштићених природних добара на територији Града Новог Сада

Пројекат Градске управе за заштити животне средине Нови Сад (2021-2022)


Назив пројекта
:
Зелена инфраструктура: Анализа могућности проширења зелених коридора на територији Града Новог Сада
Година: 2021-2022
Назив акције/програма у оквиру које се пријављује пројекат:
Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину
Веб страна са информацијама о пројектном позиву:
https://environovisad.rs/javni-konkursi/11
Циљ пројекта: Главни циљ овог истраживања је идентификација и анализа постојећих пешачких и зелених зона у ужем градском језгру и њихова усмереност ка важнијим туристичким локалитетима, попут природних заштићених добара и споменика културе, као и предлог модалитета за проширење пешачких/зелених зона на бази искуства других градова и постојеће планске документације. Истраживање се фокусира на представљању најбољих решења базираних на примерима добре праксе познатих туристичких центара (Амстердама, Беча, Барселоне и др.) како би помогли субјектима из сектора урбанизма и планирања, али и заштите животне средине да кроз мултидисциплинарни приступ се убрзано спроведу мере активне политике у циљу достизања европских/светских стандарда на пољу зелене инфраструктуре и урбане екологије.
Учесници на пројекту:
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Универзитет Привредна Академија – Правни факултет, Нови Сад

Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја


На основу позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја талентованим младим истраживачима - студентима докторских академских студија за учешће на научноистраживачким пројектима које реализују акредитоване научноистраживачке организације у текућем циклусу истраживања, асистенти Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи заједно са деканом факултета, Наташа Ђорђевић и Данијела Дуркалић учествују у реализацији пројекта "ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА", интегрална и интердисциплинарна истраживања (период 2011-2018).

Пројекат се састоји од три подпројеката:

 1. ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ГОРЊЕМ ПОДУНАВЉУ
 2. УРБАНА И ПЕРИУРБАНА ПОЉОПРИВРЕДА У  МЕТРОПОЛИТЕНСКОМ ПОДРУЧЈУ БЕОГРАД-НОВИ САД
 3. ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У КАРПАТСКОЈ ОБЛАСТИ

Задаци пројекта су следећи:

 1. Развој туризма заснованог, првенствено, на природним вредностима Подручја, укључујући рурални туризам,
 2. Нове технологије у коришћењу биомасе за производњу енергије и њихова економска оправданост,
 3. Рекултивација пољопривредног земљишта деградираног рударским активностима у Колубарском лигнитском басену,
 4. Утицај мелиорационих система на побољшање организационих, техничко – технолошких, еколошких и економских услова производње на газдинствима,
 5. Органска производња жита, индустријског и зачинског биља у циљу стварања робних марки кроз модел вертикалног удруживања,
 6. Производњатрадиционалнихпроизвода од млека,
 7. Интегрална производња и прерада лековитог биља, шумског/гајеног воћа и грожђа,
 8. Развој туризма заснованог на природним и културно-историјским вредностима Подручја.

Пројекат финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије, а евиденциони број пројекта је 46006. НИО координатор пројекта: Институт за економику пољопривреде, Београд.

Пројекат Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде


Факултет за хотелијерство и туризам је по основу расписаног Конкурса Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 2017. године добио пројекат под називом: „Оснаживање привредника у пољопривреди и туризму анализом навика потрошача пољопривредних производа и испитивањем квалитета и безбедности.

Општи циљ пројекта јеустановљење стања и потреба ММСПП у циљу подизања конкурентности домаћих пољопривредних и прехрамбених производа на тржишту анализом навика потрошаћа и испитивањем квалитета и безбедности пољопривредних производа.

Циљну групу чини 50 хотелијера, ресторатера, етно села, сеоска туристичка домаћинства, као потрошачи пољопривредних производа. Другу групу чини 100 пољопривредних произвођача са територије општина Врњачка Бања, Трстеника и града Краљева (углавном пољопривредна газдинства и поједина предузећа/предузетници прерађивачи).

Сарадници и индиректни корисници су локалне самоуправе општине Врњачке Бање, Краљева и Трстеника, Пољопривредне стручне службе, Заводи за јавно здравље и Развојна академија пољопривреде Србије.

Очекивани резултати пројекта:

 • Утврђивање квалитета пољопривредних производа и намирница;
 • Стандардизовање квалитета пољопривредних производа и намирница;
 • Утврђивање навика потрошача и јачање свести о значају здраве хране;
 • Препознатљивост територије општина Врњачка Бања, Трстеника и града Краљева као туристчке дестинације са квалитетном понудом хране и пића;
 • Едукован стручни кадар спреман да одговори на савремене тенденције у производњи хране, пића и понуди туристичких услуга;
 • Постизање синергијског ефекта удруживањем регионалних носилаца пољопривредног и туристичког развоја са циљем афирмације одрживе пољопривреде и туризма;
 • Унапређење имиџа подручја Врњачке Бање, Трстеника и Краљева као туристичке дестинације.

Студија о стању квалитета и безбедности пољопривредних производа и потреба туристичког тржишта на територији Краљева, Врњачке Бање и Трстеника са препорукама: преузимање

Унапређење наставе енглеског језика на студијском програму Здравствени туризам на основним академским студијама


У складу са одлуком о избору пројеката на основу Јавног конкурса за пријаву и учешће у пројектима који се суфинансирају у оквиру програмске активности "Развој високог образовања" број 612-00-01968/2017-06 од 30.11.2017. године, на Факултету за Хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи реализује се пројекат "Унапређење наставе енглеског језика на студијском програму Здравствени туризам на основним академским студијама". Период реализације пројекта је пет месеци, од 5.12.2017. године до 5.5.2018. године.

Настава језика струке и науке на терцијарном нивоу образовања првенствено доприноси развијању лингвистичких компетенција студената, а истовремено је и корисни медијум за оснаживање стручних знања и електронске писмености. Пошто је основни циљ наставе енглеског језика оспособљавање студената да адекватно функционишу у циљној ситуацији, будућем пословном окружењу у области здравстеног туризма, она мора бити добро осмишљена и у сагласности са реалним потребама. Стога је информације о потребама за учењем језика неопходно добити из различитих извора: од стручњака из наставно-научних области у фокусу студија и шире друштвене заједнице, првенствено релевантних привредних субјеката. Анализа добијених података омогућава доношење информисаних одлука значајних за реализацију два основна циља пројекта: унапређење курикулума наставних предмета Енглески језик 2, Енглески језик 3 и Енглески језик 4 и креирање наставних материјала, будући да тренутно постоји недостатак учила из домена енглеског језика који би одговарао потребама овог студијског програма. Отуда је публиковање уџбеника чији садржај тематски кореспондира са областима науке и струке у домену здравственог туризма један од главних резултата пројекта.  

Руководилац пројекта: др Александра Радовановић

Пројекат: „повезивање младих са привредом“ – „Connecting Youth with the Market Eeconomy“

Пројекат: „повезивање младих са привредом“ – „Connecting Youth with the Market Eeconomy“

БРОЈ: СРБ100-14-ГР-314
Носилац пројекта: Центар за децу и омладину Врњачка Бања
Пертнери у спровођењу пројекта:

 1. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу
 2. Електотехнички факултет Универзитета у Београду
 3. Студентска Унија ЕТФ-а Универзитета у Београду

Демократска комисија за мале грантове Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду одобрила је финансирање пројекта којим је аплицирао Центар за децу и омладину Врњачка Бања, а који ће се реализовати у партнерству са Факултетом за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Електротехничким факултетом у Београду и Унијом студената ЕТФ-а из Београда.
Уговор о финансирању пројекта „Повезивање младих са привредом“ одобреним под бројем СРБ100-14-ГР-314 потписан је 30.09.2014. године у конференцијској Сали Амбасаде Сад-а у Београду, чиме је официјелно почела и његова реализација.
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је са својим активностима почео од 01.10.2014. године и већ 17.10.2014. године у свечаној сали факултета одржан је и први радни састанак свих чланова тимова учесника у пројекту.

 

Стратегија развоја туризма oпштине Рача 2014-2019


Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је током октобра месеца 2013.године потписао уговор са Туристичком организацијом oпштине Рача за израду пројекта под називом „Стратегија развоја туризма oпштине Рача 2014-2019”, који је успешно завршен фебруара 2014.године. Наручилац овог пројекта је Туристичка организација oпштине Рача (одлука 01/2013 од 24.09.2013.године). Пројектни тим у изради Стратегије су чинили запослени, асистенти и наставници на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу.
Кликом на слику можете погледати Стратегију.

Мени за мобилне уређаје