Путања

Општа акта факултета

 

 1. Статут Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 2. Кодекс о академском интегритету и професионалној етици
 3. Стратегија обезбеђења квалитета
 4. Политика обезбеђења квалитета
 5. Правилник о обезбеђењу квалитета
 6. Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета
 7. Правилник о поступку извођења корективних и превентивних мера у обезбеђивању система квалитета
 8. Правилник о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада
 9. Циљеви високошколске установе
 10. Правилник о раду
 11. Одлука о организовању катедри Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 12. Пословник о раду Наставно научног већа
 13. Пословник о раду Савета
 14. Правилник о правилима студирања на основним академским студијама - пречишћен текст јул 2023
 15. Правилник о дисциплинској одговорности студената
 16. Правилник о упису студената на мастер академске студије
 17. Правилник о правилима студирања на мастер академским студијама
 18. Одлука о изменама и допунама Правилника о правилима студирања на мастер академским студијама
 19. Правилник о докторским студијама пречишћен текст
 20. Правилник о изради семинарских радова
 21. Правилник о изради завршних радова на основним академским студијама (пречишћен текст)
 22. Одлука о изменама и допунама Правилника о изради завршних радова на основним академским студијама
 23. Одлука о другим изменама и допунама Правилника о изради завршних радова на основним академским студијама
 24. Правилник о изради дипломских мастер радова на мастер академским студијама
 25. Правилник о полагању ипита и оцењивању на испиту
 26. Одлука о првим изменама и допунама Правилника о полагању ипита и оцењивању на испиту
 27. Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружања услуга
 28. Одлука о цени услуга на студијама пречишћен текст новембар 2022
 29. Одлука о начину уплате школарине у школској 2022/2023. години
 30. Правилник о обављању стручне праксе студената - пречишћен текст март 2024
 31. Правилник о избору чланова Студентског парламента 2024
 32. Одлука о издавању ECDL сертификата
 33. Одлука о административним трошковима ECDL сертификата
 34. Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима - пречишћен текст јул 2023
 35. Правилник о издавачкој делатности
 36. Правилник о раду библиотеке - пречишћен текст 2022
 37. Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивање радног односа сарадника
 38. Правилним о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа
 39. Одлука о изменама и допунама Правилним о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа
 40. Правилник o избору наставника страног језика и наставника вештина 
 41. Правилник о приступном предавању
 42. Одлука о првим изменама и допунама Правилника о приступном предавању
 43. Правилник о стручном усавршавању наставника и сарадника
 44. Одлука о изменама и допунама Правилника о стручном усавршавању наставника и сарадника
 45. Одлука о образовању у раду Центра за континуирану медицинску едукацију
 46. Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању и раду Центра за континуирану медицинску едукацију
 47. Одлука о образовању и раду Центра за истраживање и образовање у туризму - пречишћен текст 2022
 48. Правила заштите од пожара
 49. План евакуације и спасавања
 50. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 51. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
  -
  лице за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем
 52. Правилник о канцеларијском пословању
 53. Правилник о употреби финансијских средстава намењених трошковима репрезентације
 54. Одлука о висини квоте за суфинансирање учешћа запослених на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству у току 2023. године
 55. Правилник о признањима Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 56. Правилник о условима и начину коришћења службених возила Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 57. Одлука о ослабађању плаћања школарине студената којима је остао неположен Завршни рад са праксом
 58. Одлука о ослабађању плаћања школарине студената којима је остао неположен Дипломски мастер рад
 59. Правилник о јуниор пројектима
 60. Годишњи финансијски извештај за 2015. годину
 61. Годишњи финансијски извештај за 2016. годину
 62. Годишњи финансијски извештај за 2017. годину
 63. Годишњи финансијски извештај за 2018. годину
 64. Годишњи финансијски извештај за 2019. годину
 65. Годишњи финансијски извештај за 2020. годину
 66. Годишњи финансијски извештај за 2021. годину
 67. Финансијски план за 2016. годину
 68. Финансијски план за 2019. годину
 69. Финансијски план за 2020. годину
 70. Финансијски план за 2021. годину
 71. Финансијски план за 2022. годину
 72. Финансијски план за 2023. годину
 73. План примене мера за спечавање појаве и ширења епидемије заразне болести на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 74. Одлука о организовању наставе у зимском семестру школске 2020/2021. године
 75. Дугорочни план развоја Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи за период 2021 - 2025. година
 76. Програм рада и план развоја факултета за школску 2014/2015. године
 77. Програм рада и план развоја факултета за школску 2015/2016. године
 78. Програм рада и план развоја факултета за школску 2016/2017. године
 79. Програм рада и план развоја факултета за школску 2017/2018. године
 80. Програм рада и план развоја факултета за школску 2018/2019. године
 81. Програм рада и план развоја факултета за школску 2019/2020. године
 82. Програм рада и план развоја факултета за школску 2020/2021. године
 83. Програм рада и план развоја факултета за школску 2021/2022. године
 84. Програм рада и план развоја факултета за школску 2022/2023. године
 85. Годишњи извештај о научноистраживачком раду факултета за 2015. годину
 86. Годишњи извештај о научноистраживачком раду факултета за 2016. годину
 87. Годишњи извештај о научноистраживачком раду факултета за 2017. годину
 88. Годишњи извештај о научноистраживачком раду факултета за 2018. годину
 89. Годишњи извештај о научноистраживачком раду факултета за 2019. годину
 90. Годишњи извештај о научноистраживачком раду факултета за 2020. годину
 91. Годишњи извештај о научноистраживачком раду факултета за 2021. годину
 92. Годишњи извештај о научноистраживачком раду факултета за 2022. годину
 93. Извештај о раду факултета за школску 2014/2015. годину
 94. Извештај о раду факултета за школску 2015/2016. годину
 95. Извештај о раду факултета за школску 2016/2017. годину
 96. Извештај о раду факултета за школску 2017/2018. годину
 97. Извештај о раду факултета за школску 2018/2019. годину
 98. Извештај о раду факултета за школску 2019/2020. годину
 99. Извештај о раду факултета за школску 2020/2021. годину
 100. Извештај о раду факултета за школску 2021/2022. годину
 101. Правилник о признањима и наградама студената Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 102. Правилник о поступању са донацијама на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 103. Подаци о броју запослених 27.04.2023. године
 104. План за остваривање и унапређење родне равноправности
 105. Одлука о начину уплате школарине у школској 2021/2022. години
 106. Одлука о ослобађању плаћања школарине студената којима је остао неположен дипломски мастер рад
 107. Одлука о ослобађању плаћања школарине студената којима је остао неположен Завршни рад са праксом
 108. Одлука о вредности ЕСПБ бода бода у школској 2021/2022. години
 109. Подаци о лицу за подршку, лицу за пријем захтева и листи посредника у случају злостављања на раду
 110. Правилник о организацији и раду центра за истраживање и образовање у туризму
 111. Правилник о раду лабораторије за гастрономију
 112. Испити за рангирање и упис студената на основу увођења државне матуре
 113. Правилник о поклонима запослених на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 114. Правилник о заштити података о личности на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
   
  - Прилози уз правилник о заштити података о личности
   - Лице за заштиту података о личности
 115. Правилник о спречавању сукоба интереса на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 116. Одлука о награђивању студената за постигнуте резултате на студентским такмичењима
 117. Одлука о цени услуга на студијама Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 118. Одлука о висини школарине за студенте који сами финасирају основне академске студије за 2022/2023. годину
 119. Одлука о висини школарине за студенте који сами финасирају основне академске студије за 2023/2024. годину
 120. Одлука о висини школарине за студенте који сами финасирају мастер академске студије за 2022/2023. годину
 121. Одлука о висини школарине за студенте који сами финасирају мастер академске студије за 2023/2024. годину
 122. Одлука о висини школарине за студенте који сами финасирају докторске академске студије за 2022/2023. годину
 123. Одлука о висини школарине за студенте који сами финасирају докторске академске студије за 2023/2024. годину
 124. Лице задужено за контролу забране пушења
 125. Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама
 126. Одлука о покретању поступка за избор декана Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Штампа