Путања

Општа акта факултета

 

 1. Статут Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 2. Кодекс о академском интегритету и професионалној етици
 3. Стратегија обезбеђења квалитета
 4. Правилник о обезбеђењу квалитета
 5. Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета
 6. Правилник о поступку извођења корективних и превентивних мера у обезбеђивању система квалитета
 7. Правилник о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада
 8. Циљеви високошколске установе
 9. Правилник о раду
 10. Одлука о организовању катедри Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 11. Пословник о раду Наставно научног већа
 12. Пословник о раду Савета
 13. Правилник о правилима студирања на основним академским студијама - пречишћен текст
 14. Правилник о упису студената на мастер академске студије
 15. Правилник о правилима студирања на мастер академским студијама
 16. Одлука о изменама и допунама Правилника о правилима студирања на мастер академским студијама
 17. Правилник о докторским студијама пречишћен текст
 18. Правилник о изради семинарских радова
 19. Правилник о изради завршних радова на основним академским студијама (пречишћен текст)
 20. Одлука о изменама и допунама Правилника о изради завршних радова на основним академским студијама
 21. Одлука о другим изменама и допунама Правилника о изради завршних радова на основним академским студијама
 22. Правилник о изради дипломских мастер радова на мастер академским студијама
 23. Правилник о полагању ипита и оцењивању на испиту
 24. Одлука о првим изменама и допунама Правилника о полагању ипита и оцењивању на испиту
 25. Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружања услуга
 26. Одлука о цени услуга на студијама пречишћен текст
 27. Одлука о начину уплате школарине у школској 2020/2021. години
 28. Правилник о обављању стручне праксе студената
 29. Правилник о обављању стручне праксе студената измена и допуна
 30. Правилник о Студентском парламенту - пречишћен текст март 2018
 31. Одлука о издавању ECDL сертификата
 32. Одлука о административним трошковима ECDL сертификата
 33. Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима
 34. Правилник о издавачкој делатности - пречишћен текст 2018
 35. Правилник о раду библиотеке
 36. Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивање радног односа сарадника
 37. Правилним о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа
 38. Одлука о изменама и допунама Правилним о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа
 39. Правилник о приступном предавању
 40. Одлука о првим изменама и допунама Правилника о приступном предавању
 41. Правилник о стручном усавршавању наставника и сарадника
 42. Одлука о изменама и допунама Правилника о стручном усавршавању наставника и сарадника
 43. Одлука о образовању у раду Центра за континуирану медицинску едукацију
 44. Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању и раду Центра за континуирану медицинску едукацију
 45. Одлука о образовању Центра за перманентно образовање
 46. Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о образовању Центра за перманентно образовање
 47. Правила заштите од пожара
 48. План евакуације и спасавања
 49. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 50. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 51. Правилник о канцеларијском пословању
 52. Правилник о употреби финансијских средстава намењених трошковима репрезентације
 53. Одлука о висини квоте за суфинансирање учешћа запослених на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству у току 2020. године
 54. Годишњи финансијски извештај за 2015. годину
 55. Финансијски план за 2016. годину
 56. Правилник о признањима Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 57. Правилник о условима и начину коришћења службених возила Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 58. Одлука о ослабађању плаћања школарине студената којима је остао неположен Завршни рад са праксом
 59. Одлука о ослабађању плаћања школарине студената којима је остао неположен Дипломски мастер рад
 60. Правилник о јуниор пројектима
 61. Годишњи финансијски извештај за 2016. годину
 62. Годишњи финансијски извештај за 2017. годину
 63. Годишњи финансијски извештај за 2018. годину
 64. Финансијски план за 2019. годину
 65. Финансијски план за 2020. годину
 66. План примене мера за спечавање појаве и ширења епидемије заразне болести на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 67. Одлука о организовању наставе у зимском семестру школске 2020/2021. године
 68. Дугорочни план развоја Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи за период 2021 - 2025. година
 69. Програм рада и план развоја факултета за школску 2014/2015. године
 70. Програм рада и план развоја факултета за школску 2015/2016. године
 71. Програм рада и план развоја факултета за школску 2016/2017. године
 72. Програм рада и план развоја факултета за школску 2017/2018. године
 73. Програм рада и план развоја факултета за школску 2018/2019. године
 74. Програм рада и план развоја факултета за школску 2019/2020. године
 75. Годишњи извештај о научноистраживачком раду факултета за 2015. годину
 76. Годишњи извештај о научноистраживачком раду факултета за 2016. годину
 77. Годишњи извештај о научноистраживачком раду факултета за 2017. годину
 78. Годишњи извештај о научноистраживачком раду факултета за 2018. годину
 79. Годишњи извештај о научноистраживачком раду факултета за 2019. годину
 80. Извештај о раду факултета за школску 2014/2015. годину
 81. Извештај о раду факултета за школску 2015/2016. годину
 82. Извештај о раду факултета за школску 2016/2017. годину
 83. Извештај о раду факултета за школску 2017/2018. годину
 84. Извештај о раду факултета за школску 2018/2019. годину
 85. Правилник о признањима и наградама студената Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 86. Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини квоте за суфинансирање учешћа запослених на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству у току 2021. године
 87. Правилник о поступању са донацијама на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 88. Подаци о броју запослених 01.09.2021. године
 89. Одлука о начину уплате школарине у школској 2021/2022. години
 90. Одлука о ослобађању плаћања школарине студената којима је остао неположен дипломски мастер рад
 91. Одлука о ослобађању плаћања школарине студената којима је остао неположен Завршни рад са праксом
 92. Одлука о вредности ЕСПБ бода бода у школској 2021/2022. години

 


Штампа