Библиотека


Библиотека Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу обавља библиотечко-информациону делатност намењену потребама наставе и научно-истраживачког рада. Смештена је на првом спрату зграде Факултета и доступна је за коришћење запосленима и студентима, али и привременим корисницима на захтев, што је прописано Правилником о раду Библиотеке. Поред читаоничног простора са адекватним условима за рад, Библиотека поседује простор у коме су депоновани књижни фондови, а који се користи и као позајмно одељење библиотеке.

Књижни фонд Библиотеке обухвата око 3.000 библиотечких јединица разврстаних у четири различита фонда: Фонд књига на српском језику, Фонд књига на страним језицима, Фонд домаћих и страних континуираних извора и Фонд завршних, мастер и докторсих радова. Највећи и стално растући је Фонд књига на српском језику који садржи научне монографије, уџбенике, основне и рефералне публикације и приручнике. С обзиром на природу Факултета и интересну тематику заинтерсованих корисника, постојећи фондови прате стручну литературу из области основа економије, менаџмента, маркетинга, туризма, хотелијерства и гастрономије, ресторатерства, као и и области које покривају наставне процесе из медицине, хигијене, исхране, технологије хране, права, пословне комуникације, страних језика итд.

Структура и обим библиотечких ресурса се систематски прате и осавремењују у складу са финансијским могућностима. Сваке школске године фонд библиотеке се проширује квалитетном и савременом научном и стручномлитературом. Набавка се ослања на сопствена средства Факултета, међународне и домаће пројекате, али и на поклоне и размену публикација са другим факултетима, Универзитетом у Крагујевцу и осталим научним институцијама.

Факултет систематично прикупља податке о квалитету уџбеника и библиотечкиом фонду и то путем анкета, али и праћењем броја библиотечких јединица и коришћења библиотеке.

Од јуна 2020. године, Библиотека је укључена у систем узајамне каталогизације COBISS. SR. Сви подаци о фондовима Библиотеке доступни су путем интернета преко електронског каталога (COBISS OPAC каталози и базе података).

Запосленим истраживачима, као и другим корисницима Библиотеке омогућен је приступ електронском сервису КоБСОН (Конзорцијум библиотека србије за обједињену набавку).

Библиотека обавља послове домаће и стране позајмице уз подршку и сарадњу са Универзитетском библиотеком у Крагујевцу.

У делокруг свог рада Библиотека је уврстила културно-образовне активности: промоције књига, обележавање јубилеја, организовање сусрета и  радионице…

Корисни линкови:

Категоризација домаћих часописа

Српски цитатни индекс

Scopus
Web of Science-Master Journal List
Google Scholar


Штампа