Путања

Општа акта Републике Србије

Образовање

 1. Закон о високом образовању 2018
 2. Закон о ученичком и студентском стандарду
 3. Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета
 4. Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте
 5. Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама
 6. Правилник о одмору и опоравку студената
 7. Правилни о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа
 8. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа
 9. Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља
 10. Правилник о листи стручних, академских и научних назива
 11. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа
 12. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма
 13. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма
 14. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа
 15. Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету

Наука

 1. Закон о науци и истраживањима
 2. Правилник о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетне вредности
 3. Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача

Интелектуална својина

 1. Закон о ауторском и сродним правима
 2. Закон о иновационој делатности
 3. Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују

Радни односи

 1. Закон о раду
 2. Закон о забрани дискриминације
 3. Закон о спречавању злостављања на раду
 4. Правилник о правилима понасања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заститом од злостављања на раду
 5. Закон о мирном ресавању радних спорова
 6. Закон о застити узбуњиваца
 7. Правилник о нацину унутрасњег узбуњивања, нацину одредјивања овласценог лица код послодавца, као и другим питањима од знацаја за унутрасње узбуњивање код послодавца

Библиотечка делатност

 1. Закон о библиотечко информационој делатности
 2. Закон о обавезном примерку публикација
 3. Закон о старој и реткој библиотечкој грађи
 4. Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко информационе делатности
 5. Упутство о начину рада библиотека са корисницима
 6. Упутство за обраду библиотечке грађе
 7. Правилник о ближим условима за чување библиотечке грађе
 8. Правилник о достављању обавезног примерка електронских публикација депозитним библиотекама и њиховом коришћењу
 9. Правилник о инветарисању, обради, ревизији и отпису библиотечко-информационе грађе и извора, као и вођењу евиденције о библиотечко информационој грађи
 10. Правилник о чувању, заштити и коришћењу обавезног примерка публикација у депозитним библиотекама
 11. Правилник о регистрима старих и ретких књига
 12. Правилник о ближим условима и начину коришћења старе и ретке библиотечке грађе
 13. Правилник о садржини и начину вођења регистрара категорисане старе и ретке библиотечке грађе
 14. Правилник о мерама техничке заштите старе и ретке библиотечке грађе
 15. Стручно упутство за каталогизацију у публикацији ЦИП
 16. Упутство о ревизији и отпису библиотечке грађе

Штампа