Добродошли!

Стручна пракса омогућава студенту стицање практичних искустава у оквиру хотелско-туристичке индустрије. Пракса има за циљ да унапреди способност студента за успешну примену стручних и научних сазнања и метода у датим практичним ситуацијама, као и да допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе. Као повратно дејство контакта са професионалном праксом, очекују се подстицаји за овладавање струком и мотивисаност да се након дипломирања обављају слични послови у пракси.

Да ли ми је пракса обавезна?

Смер
1. година
2. година
3. година
4. година
ОАС ХиТ (стари)
Не
Да
Да
Да
ОАС ХиТ 2 (нови)
Да
Да
Да
Да
ОАС ЗТ
Не
Да
Да
Не
ОАС ГМ
Не
Да
Да
Не
МАС МХ (стари)
Не
/
/
/
МАС МХ 2 (нови)
Да
/
/
/
МАС МТ (стари)
Не
/
/
/
МАС МТ 2 (нови)
Да
/
/
/
МАС ЗТ (стари)
Не
/
/
/
МАС ЗТ 2 (нови)
Да
/
/
/
Студент не може дипломирати док не поднесе потврде о обављеној стручној пракси оверене и потписане од стране ментора и руководилаца стручне праксе за сваку годину у којој је предвиђено обављање стручне праксе.

Где могу да идем на праксу?

Стручна пракса се обавља у смештајним објектима, специјалним болницама, ресторанима, туристичким организацијама, туристичким агенцијама, код превозника, у винаријама и осталим објектима повезаним са туризмом - у земљи или иностранству.

Стручну праксу могу обављати и студенти за које она није обавезна према студијском програму и за њих важе сва права и обавезе у вези обављања стручне праксе, као и за студенте којима је пракса обавезна.

Ангажовање студената у току стручне праксе може бити неплаћено или плаћено од стране организације у којој се обавља стручна пракса. У случају плаћене праксе, студент са организацијом у којој ће обављати стручну праксу закључује посебан уговор којим се дефинишу накнада за рад, осигурање студента, смештај, исхрана и сл. Факултет не преузима никакву одговорност у вези тог уговора.

Студенти основних студија који први пут аплицирају за стручну праксу могу одабрати само смештајни објекат или специјалну болницу.

Ресторане и винарије могу одабрати само студенти Гастрономског менаџмента.

Студенти Гастрономског менаџмента, поред ресторана и винарија, могу да бирају још само смештајне објекте и специјалне болнице.

Студенти Здравственог туризма, поред ресторана и винарија, не могу бирати ни превознике.

Стручна пракса се може обавити и у оквиру Еразмус+ програма мобилности.

Шта је још важно да знам?

Стручна пракса се обавља када се не одржава настава на Факултету - у јуну, јулу, августу или септембру. На захтев студента, пракса може да се обави и у јануару, односно до почетка наставе у летњем семестру, уз плаћање посебне накнаде.

Уколико се студент не појави код партнера код кога је распоређен на обављање плаћене или неплаћене праксе, или самоиницијативно прекине обављање праксе, дужан је да обавести свог ментора и руководиоца стручне праксе о разлозима и да то оправда одговарајућом медицинском документацијом или другим доказима.

Студент који није обавио праксу на коју је упућен, губи право на плаћену праксу у тој и наредним школским годинама, односно може да обави искључиво неплаћену праксу.

Студент који је спречен да обави праксу дужан је да о томе благовремено обавести ментора и руководица стручне праксе и да то оправда одговарајућом медицинском документацијом или другим доказима.

Након завршетка стручне праксе, студент у предвиђеном термину доноси руководиоцу стручне праксе на Факултету на увид Дневник стручне праксе који садржи и попуњену Потврду о обављеној стручној пракси.

За обавезну праксу студенти основних студија, осим четврте године, уз Потврду о обављеној стручној пракси предају Потврду о урађеном семинарском раду за одговарајућу годину. Ове потврде се предају истовремено и није могуће предати их појединачно.

Уколико студент не донесе Дневник праксе руководиоцу стручне праксе на потпис и/или не преда Потврду о обављеној стручној пракси Служби за студентска питања, губи право на плаћену праксу у тој и наредним школским годинама, односно може да обави искључиво неплаћену праксу.

Трајање стручне праксе је најмање 30 дана.

Студент може обавити стручну праксу у трајању дужем од 30 дана, уколико то жели и уколико се договори са ментором у организацији у којој је изабрао да обави праксу, о чему обавештава руководиоца стручне праксе на Факултету.

Како да пријавим праксу?

Пријава стручне праксе се врши преко студентског портала Факултета у термину за пријаву.

Приликом процеса пријаве стручне праксе студенти су дужни да прихвате Изјаву о намерама савесног и одговорног понашања током обављања стручне праксе.

Организација у којој се обавља стручна пракса, односно руководилац стручне праксе, може организовати интервју са потенцијалним студентима који пријављују  стручну праксу. Приликом пријављивања стручне праксе за коју је претходно организован интервју, студенти који су успешно прошли интервју, преко  Студентског портала евидентирају само ту организацију и договорен термин обављања стручне праксе.

Студенти који пријављују праксу за коју није неопходан интервју попуњавају списак више жељених организација у којима желе да обаве праксу и бирају понуђени термин обављања праксе. Потребно је да студент унесе што више жеља како се не би десило да остане нераспоређен.

Након истека термина за пријаву праксе, врши се распоређивање студената према редоследу исказаних жеља и оствареном просеку у дотадашњем току студирања.

Уколико студент остане нераспоређен може, уз плаћање посебне накнаде, да бира искључиво између преосталих слободних места.

Студент може пријавити и више од једне стручне праксе у току године, о чему обавештава продекана надлежног за организацију стручне праксе.

Када се плаћа посебна накнада?

Студент плаћа посебну накнаду у случајевима када:

• пријави стручну праксу по истеку предвиђеног рока (2.000 динара),

• промени објекат обављања стручне праксе након распоређивања, на свој лични захтев (2.000 динара),

• преда Дневник стручне праксе и Потврду о обављеној стручној пракси по истеку предвиђеног рока (2.000 динара),

• пријави стручну праксу која према студијском програму није обавезна (5.000 динара).

Радни тим за организацију стручне праксе студената