Путања

Општа акта Универзитета у Крагујевцу

 

 1. Статут универзитета у Крагујевцу
 2. Кодекс о академском интегритету и професионалној етици Универзитета у Крагујевцу
 3. Правилник о раду Одбора за професионалну етику Универзитета у Крагујевцу
 4. Правилник о управљању интелектуалном својином
 5. Правилник о поступку пријављивања за рецензента и начину рецензирања пријава о откривању интелектуалног добра
 6. Правилник о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
 7. Одлука о изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
 8. Упутство за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
 9. Одлука о изменама и допунама Упутства Избор у звање
 10. Модел структуре фолдера
 11. Одлука о изједначавању часописа за потребе избора наставника за ДХ поље
 12. Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта
 13. Одлука о изменама и допунама Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта
 14. Кораци који се односе на процедуру за оцену научне заснованости теме и испуњености услова кандидата
 15. Правилник о поступку провере на плагијаризам на Универзитету у Крагујевцу
 16. Образац 1 Изјава аутора о оригиналности докторске дисертације
 17. Образац 2 Изјава аутора о искоришћавању докторске дисертације
 18. Стратегија обезбеђења квалитета на Универзитету у Крагујевцу
 19. Систем за обезбеђење квалитета
 20. Правилник о обезбеђењу квалитета на Универзитету у Крагујевцу
 21. Правилник о самовредновању на Универзитету у Крагујевцу
 22. Правилник о студентском вредновању квалитета студија и педагошког рада наставника
 23. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
 24. Правилник о уџбеницима на Универзитету у Крагујевцу
 25. Правилник о доношењу студијког програма
 26. Одлука о изменама и допунама Правилника о доношењу студијских програма
 27. Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање наставника на другој високошколској установи
 28. Правилник о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања
 29. Захтев за признавање стране високошколске исправе
 30. Правилник о начину и процедурама реализације међународних пројеката на којима је партнер или чији је координатор Универзитет у Крагујевцу
 31. Правилник о реализацији и процедурама признавања мобилности студената и есп бодова
 32. Правилник о процедури учешћа Универзитета у Крагујевцу у кредитној мобилности програма Еразмус +
 33. Правила и услови за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру ERASMUS + програма
 34. Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу
 35. Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу
 36. Одлука о висини учешћа у трошковима израде и штампања образаца дипломе факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу
 37. Правилник о вредновању ваннаставних активности студената Универзитета у Крагујевцу
 38. Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања на Универзитету у Крагујевцу
 39. Правилник о наставној литератури на Универзитету у Крагујевцу

Штампа