Обавештење о организовању наставе


На основу члана 84. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 1540 од 14.08.2020.г.), у складу са Препорукама за превенцију болести COVID-19 на високошколским установама у оквиру мера везаних за спречавање ширења болести COVID-19, које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја дана 21.09.2020.г., Препорукама високошколским установама које је донео Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID – 19 (бр. 612-00-01894/2020-06 од 26.11.2020.године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја), Препорукама и смерницама за организовање наставе у академској 2020/2021. години, које је донео Сенат Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-692/2 од 16.09.2020.г.), Наставно – научно веће Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, на седници одржаној дана 25.01.2021. године, донело је

О Д Л У К У

о организовању наставе у летњем семестру школске 2020/2021. године

              I   У складу са прописаним мерама и препорукама Владе Републике Србије, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Кризног штаба за сузбијање пандемије вируса COVID-19, као и са препорукама Сената Универзитета у Крагујевцу, у циљу заштите студената и запослених Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, предавања и вежбе на свим нивоима студијама у летњем семестру школске 2020/2021. године одржаваће се у целости „onlineˮ.

             II   Настава у летњем семестру школске 2020/2021. године на свим нивоима студијама ће се одржавати преко конференцијских веза користећи платформу Microsoft Teams.

              III   Изузетно у односу на тачку I ове Одлуке, практична настава на студијском програму Гастрономски менаџмент ће се одржавати као редовна настава уз примену свих мера и средстава заштите.

              IV   Модел организовања наставе у току школске 2020/2021. године, биће подложан усаглашавањима и у случају потребе, одговарајућим променама.

             V   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета.

 

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

Број  160  дана  25.01.2021. год.

 

ПРЕДСЕДНИК

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

 проф. др Драго Цвијановић


Штампа