Информације о упису на Основне академске студије за школску 2024/2025. годину на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Пријемни испит за упис у школску 2024/2025. годину
- основне информације-

ПРЕДАЈА ДОКУМЕНАТА И ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

  • Пријављивање на конкурс вршиће се од 19. до 21. јуна 2024. године, у термину од 8,00 до 14,00 часова.
  • Полагање пријемног испита обавиће се 25. јуна 2024. године у 11,00 часова.
  • Пријемни испит састоји се од теста опште културе и информисаности.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 Приликом пријаве на конкурс, кандидати подносе следећа документа:

  • пријаву на конкурс,
  • извод из матичне књиге рођених (оригинал и фотокопију),
  • сведочанства I, II, III, IV разреда (оригинале и фотокопије),
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал и фотокопију),
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (кандидати плаћају Факултету накнаду трошкова полагања пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Факултета број: 840-2083666-04; Модел: 97; Позив на број: 051001.
  • очитану личну карту или фотокопију личне карте,
  • изјаву да кандидат пре школске 2024/2025. године, није био уписиван у прву годину неког студијског програма првог степена високог образовања у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије.

Оригинална документа се дају на увид, а фотокопије свих докумената Факултет задржава (фотокопије не морају бити оверене).


Штампа