Путања

Др Данијела Пантовић

На основу члана 67. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 1540 од 14.08.2020.г.), члана 12. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-270 од 30.03.2021.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

 

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

Датум и време одржавања приступног предавања:

20.08.2021. године са почетком у 12 часова

Место одржавања приступног предавања:

Свечана сала

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Тема приступног предавања:

Европска економска конвергенција: Појам, облици и мерење

Списак кандидата за приступно предавање:

1. Др Данијела Пантовић

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
проф. др Драго Цвијановић


Штампа