Понуда летње праксе

Добродошли!

Програм стручне праксе треба да омогући студентима да теоријска знања примене у радном окружењу у области туризма и хотелијерства. Као резултат успешно обављене стручне праксе, очекује се да ће студенти након дипломирања бити оспособљени за рад у струци.

Да ли ми је пракса обавезна?

Смер
1. година
2. година
3. година
4. година
ОАС ХиТ 2
Да
Да
Да
Да
ОАС ЗТ
/
Да
Да
Не
ОАС ГМ
Не
Да
Да
Не
МАС МХ 2
Да
/
/
/
МАС МТ 2
Да
/
/
/
МАС ЗТ 2
Да
/
/
/
Студент не може дипломирати док не поднесе потврде о обављеној стручној пракси оверене и потписане од стране ментора и руководилаца стручне праксе за сваку годину у којој је предвиђено обављање стручне праксе.
Студенти који студирају по старим програмима информацију да ли им је пракса обавезна могу добити у Студентској служби.

Где могу да идем на праксу?

Партнери
1. пракса
ХиТ
ГМ
ЗТ
Угоститељски објекти за смештај
Да
Да
Да
Да
Туристичке организације
Не
Да
Не
Да
Туристичке агенције
Не
Да
Не
Да
Превозници и rent-a-car агенције
Не
Да
Не
Не
Винарије
Не
Не
Да
Не
Специјалне болнице
Да
Да
Да
Да
Остали субјекти који су на директан или индиректан начин повезани са туризмом
Не
Да
Не
Да
Студенти мастер студија немају ограничења у избору постојећих партнера код којих желе да обаве стручну праксу.

Кад и како могу да идем на праксу?

Студенти стручну праксу обављају у терминима када се не одржава настава на Факултету - у јуну, јулу, августу или септембру месецу.

Пракса може да се обави и у јануару месецу, односно до почетка наставе у летњем семестру, уз плаћање посебне накнаде.

Стручну праксу могу обављати и студенти за које она није обавезна према студијском програму, a уз плаћање посебне накнаде.

Студенти стручну праксу обављају у земљи или иностранству.

Ангажовање студената у току стручне праксе може бити неплаћено или плаћено од стране организације у којој се обавља стручна пракса.

У случају плаћене праксе, студент са организацијом у којој ће обављати стручну праксу закључује посебан уговор којим се дефинишу накнада за рад, трајање стручне праксе, осигурање студента, смештај, исхрана и сл.

Факултет не преузима никакву одговорност у вези уговора којим се регулишу међусобна права и обавезе организације и студента током обављања стручне праксе.

За студенте којима пракса није обавезна важе сва права и обавезе у вези обављања стручне праксе, као и за студенте којима је она обавезна.

Стручна пракса се може обавити и у оквиру Еразмус+ програма мобилности.

Напомене око летње плаћене праксе и испитних обавеза

Студент мора пажљиво и одговорно да изабере где ће обављати летњу стручну праксу, тако да касније не дође до одустајања од исте због обавеза које су унапред могле бити испланиране (припреме за полагање испита, путовања, приватне обавезе и друго).

Студент мора добро да размисли да ли своје испитне обавезе (припреме за полагање испита) може да усклади са плаћеном двомесечном или тромесечном праксом у Србији или иностранству. Ово се посебно односи за испитне рокове који се организују након реализоване праксе (Септембар, Октобар 1 и Октобар 2), како би се спречили евентуални проблеми (недовољан број поена за упис или буџет).

Уколико студент процени да не може да усклади испитне обавезе са плаћеном праксом, треба да одабере неплаћену праксу у трајању од месец дана у јулу или августу месецу.

Студентима прве године основних академских студија који први пут обављају летњу праксу у организацији Факултета се препоручује да бирају неплаћену месечну праксу. За сва питања и недоумице у вези стручне праксе и одабира туристичко-угоститељског субјекта у којем жели да обави праксу, студент се треба обавезно обратити Продекану за организацију стручне праксе студената или надлежном Руководиоцу стручне праксе у терминима консултација (погледајте чланове Комисије).

Како да пријавим праксу?

Списак организација у којима је предвиђена реализација стручне праксе са списком руководилаца стручне праксе се објављује на сајту стручне праксе Факултета.

Пријава стручне праксе се врши преко студентског портала Факултета у термину за пријаву.

О термину почетка пријаве стручне праксе, студенти се обавештавају путем информација на сајту стручне праксе Факултета.

Приликом процеса пријаве стручне праксе студенти су дужни да прихвате Изјаву о намерама савесног и одговорног понашања током обављања стручне праксе.

Организација у којој се обавља стручна пракса може организовати интервју са потенцијалним студентима који пријављују стручну праксу.

Приликом пријављивања стручне праксе за коју је претходно организован интервју, студенти који су успешно прошли интервју, преко Студентског портала евидентирају само тај туристичко-угоститељски субјект и договорен термин обављања стручне праксе.

Студенти који пријављују праксу за коју није неопходан интервју (неплаћена пракса) попуњавају списак више жељених организација у којима желе да обаве праксу и бирају понуђени термин обављања праксе. Потребно је да студент унесе што више жеља како се не би десило да остане нераспоређен.

Након истека термина за пријаву праксе, врши се распоређивање студената према редоследу исказаних жеља и оствареном просеку у дотадашњем току студирања.

Распоред студената по организацијама и терминима се објављује на сајту стручне праксе Факултета.

Уколико студент остане нераспоређен, моћи ће, уз плаћање посебне накнаде, да бира искључиво између туристичко-угоститељских субјеката код којих су остала упражњена места.

Трајање стручне праксе је према року уговореном са туристичко-угоститељским субјектом, а најмање 30 дана.

Студент може пријавити и више од једне стручне праксе у току године, али искључиво у периоду када се не одржава настава на Факултету.

Шта је још важно да знам?

Стручном праксом студента руководе ментор туристичко-угоститељског субјекта у којој се стручна пракса обавља и руководилац стручне праксе са Факулета.

Током обављања праксе студент је у обавези да води Дневник стручне праксе.

Дневник стручне праксе студенту је доступан у књижари Факултета.

Дневник стручне праксе се води на ћирилици уколико се стручна пракса обавља у Републици Србији, на латиници уколико се обавља у Републици Хрватској, Републици Словенији и Црној Гори, односно на енглеском језику уколико се стручна пракса обавља у осталим земљама.

Након обављене стручне праксе ментор оцењује рад студента. Оцену уписује на Потврди о обављеној стручној пракси која представља саставни део Дневника стручне праксе.

Након завршетка стручне праксе, студент у предвиђеном термину доноси руководиоцу стручне праксе на Факултету на увид Дневник стручне праксе који садржи и попуњену Потврду о обављеној стручној пракси.

Потврда о обављеној стручној пракси мора бити обавезно потписана од стране ментора и оверена од стране туристичко-угоститељског субјекта у којој је студент обавио стручну праксу.

Након увида у Дневник праксе, руководилац стручне праксе на Факултету потписује Потврду о обављеној стручној пракси коју враћа студенту.

Студент подноси Служби за студентска питања попуњену Потврду о обављеној стручној пракси, потписану и оверену од стране овлашћеног ментора и руководиоца стручне праксе.

Уколико студент жели да промени објекат у ком је распоређен за обављање стручне праксе, односно пријави праксу после истека рока, крајњи рок за промену праксе/пријаву праксе након истека рока је 20. јун текуће године уз плаћање посебне накнаде.

За све остале информације погледати Правилник о обављању стручне праксе студената

Проблем?

Комисија за организацију стручне праксе даје предлог за покретање дисциплинског поступка и предлаже дисциплинске мере за теже облике несавесног понашања током обављања стручне праксе којима се битно нарушава углед Факултета.

Уколико се студент не појави у туристичко-угоститељском субјекту у којем је распоређен на обављање плаћене или неплаћене праксе, или самоиницијативно прекине обављање праксе, дужан је да обавести свог ментора и руководиоца стручне праксе о разлозима и да то оправда одговарајућом медицинском документацијом или другим доказима.

Студент који током обављања стручне праксе буде спречен, услед болести или више силе, да редовно обавља активности у оквиру стручне праксе, дужан је да о томе обавести ментора и руководица стручне праксе и да то оправда одговарајућом медицинском документацијом или другим доказима.

Студент губи право на плаћену стручну праксу у текућој и наредним школским годинама, односно може да обави искључиво неплаћену праксу уколико:
- је процењено да стручну праксу обавља несавесно
- не обавести руководиоца стручне праксе о разлозима непојављивања на пракси, прекида праксе и сл.
- по обављању стручне праксе не донесе Дневник праксе руководиоцу стручне праксе на потпис и/или не преда Потврду о обављеној стручној пракси Служби за студенска питања
- није обавио стручну праксу на коју је упућен, осим ако за то не постоји оправдан разлог о чему је дужан да обавести руководиоца стручне праксе.

Студент који је обавио стручну праксу, а није у предвиђеном року донео Дневник праксе руководиоцу стручне праксе на потпис и предао Потврду о обављеној стручној пракси Служби за студенска питања, може то урадити најкасније до краја календарске године у којој је пракса обављена, уз плаћање одговарајуће накнаде.

Када се плаћа посебна накнада?

Студент плаћа посебну накнаду у случајевима када:

• пријави стручну праксу по истеку предвиђеног рока (5.000 динара),

• промени објекат обављања стручне праксе након распоређивања, на свој лични захтев (5.000 динара),

• преда Дневник стручне праксе и Потврду о обављеној стручној пракси по истеку предвиђеног рока (5.000 динара),

• пријави стручну праксу која према студијском програму није обавезна (6.000 динара),

• пријави зимску стручну праксу (4.000 динара).