Menu
Туристичка организација Србије

"Законом о туризму из 1994. године основана је Туристичка организација Србије (ТОС), као званични институционални носилац промоције туризма Републике Србије на домаћем и иностраном тржишту и обављање других послова од значаја за развој информативно-пропагандне делатности у туризму Републике. Делатност ТОС-а је усмерена ка позицирању туристичког производа Србије на домаћем и иностраним тржиштима и туристичкој валоризацији компаративних предности Србије, као што су њен геостратешки положај, историјски, културни и природни идентитет. У циљу јединственог спровођења туристичке информативно-пропагандне делатности, укључивања туристичког простора Србије у европске туристичке итинерере и јачање билатералне сарадње у области развоја туризма, ТОС је присутан на свим већим светским сајмовима туризма, сарађује са другим националним туристичким организацијама и другим међународним, регионалним и струковним туристичким асоцијацијама. ТОС је члан следећих међународних организација: Европска туристичка комисија (ЕTC), Дунавска туристичка комисија (DTC), Дунавски центар за компетенцију (DCC), Међународна асоцијација Трансроманика, Европско удружење туристичких аутобусера (RDA) и ICCА. Поред деловања на међународном плану, ТОС у сарадњи са туристичким организацијама градова и општина и осталим туристичким субјектима ради на унапређењу туристичке понуде Србије и стварању позитивног става становништва према туризму Србије и њиховом окретању домаћим туристичким центрима, чиме се стварају основе за усмеравање и подстицање развоја туризма као дела друштвено-економског развоја Републике. Туристичке организације покрајинa, регија, градова и општина у Србији своје годишње програме и планове промотивних активности усклађују са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а."

 

Туристичка организација Београда

Туристичка организација Београда је јавна служба Скупштине града Београда, основана са идејом да обавља послове развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији Београда. Као дестинацијска менаџмент организација, ТОБ у промоцији Београда, као туристичког одредишта, обједињује туристичке услуге хотела, ресторана, туристичких агенција, произвођача сувенира и старих заната, организатора манифестација и свих других делатности које пружају услуге туристима који посећују Београд.

 

Туристичка организација Врњачке Бање

Туристичка организација Врњачке Бање обавља послове од општег интереса у изради програма развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са прописима о планирању и уређењу простора за туристичка места на територији Општине, унапређење општих послова за прихват и боравак туриста у туристичком месту, подстицање и изградња садржаја од јавног карактера од интереса за туризам и друго, усмеравање и координација активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању активног амбијента, оргнизовање туристичке информативно-пропагандне делатности, културних и других манифестација од интереса за унапређење туризма Општине.

 

Градска туристичка организација Крагујевац

Градска туристичка организација Крагујевац основана је 2005. године, са основном делатношћу у функцији промоције града и представљања његове туристичке понуде. Под овим се подразумева организовање информативно–пропагандне делатности, израда проспеката, разгледница, затим промоција туристичке понуде града на манифестацијама у земљи и иностранству, сарадња са привредним субјектима града, као и другим туристичким организацијама у Србији и земљама окружења, организација и суорганизација и маркетиншка подршка туристичких, културних и спортских манифестација.

 

Туристичка организација града Крушевца

Туристичка организација града Крушевца постоји од 1995. године. Пре тога ова јавна установа пословала је под именом Туристички савез општине Крушевац. Туристички савез основан је још 1964. године са циљем да помаже развој свих облика туризма. Туристичка организација данас, као јавна служба, обавља све делатности унапређења и развоја туризма. Њен рад је јаван, а у широком обиму њених задатака набројаћемо само неке: израда програма развоја туризма, припреме за прихват и боравак туриста, организовање туристичко информативно пропагандне делатности, стварање услова за одмор и рекреацију, организовање службе водича, подстицање и развој издавачке делатности и производњу сувенира. Туристичка организација Крушевца омогућава туристима једнодневне, дводневне и вишедневне програме боравка у граду и околини упознајући их са културно-историјским наслеђем и другим туристичким потенцијалима Града. Треба напоменути да је у интензивном развоју сеоски туризам, као и све популарнији "путеви вина" које ова установа успешно спроводи. Показатељ успешног рада Туристичке организације града Крушевца су бројне награде и признања са Сајмова у земљи и иностранству, као и са манифестација локалног и ширег карактера.

 

Туристичка организација општине Рашка

Туристичка организација општине Рашка основана је 01.01.1993. године као јавна установа Скупштине општине Рашка, са директором и једним радником. Спајањем 2003. године Установе за физичку културу и спорт (Спортска хала Рашка) и Туристичке организације Рашка као и припајањем Спортске хале у Баљевцу, Градског базена у Рашки, рехабилитационог купатила у Јошаничкој Бањи и објеката Ски-дом и Вила Рашка на Копаонику, настала је Туристичко-спортска организација Рашка која формално и правно са радом почиње 05.11.2003. године. Туристичко-спортска организација Рашка се развила у моћан јавни сервис који има задатак да се стара о горе наведеним објектима и да у што већој мери уведе ред у функционисање туризма и спорта на територији општине Рашка а исто тако и да маркетиншки представи општину Рашка и све њене туристичке потенцијале у што бољем светлу.

 

Туристичка организација Чачка

Јавну установу Туристичка организација Чачка основала је Скупштина општине Чачак, 26. децембра 1997. године. Основне делатности организације су унапређење и промоција туризма Чачка, подстицање изградње туристичке инфраструктуре, организовање и учешће у туристичким и другим манифестацијама и скуповима, као и друге активности које су непосредно везане за туризам. Уредбом Владе Републике Србије, Туристичка организација Чачка је одређена за управљача заштићеног подручја-предела изузетних одлика Овчарско-Кабларска клисура. Посетиоцима Чачка ТОЧ пружа туристичке информације, организује туре разгледања града и његове околине, пловидбе катамаранима кроз заштићено подручје-предео изузетних одлика Овчарско-Кабларска клисура, шетње градом у пратњи туристичких водича и сл. Туристичка организација Чачка је организатор и суорганизатор бројних туристичких, културних и спортских манифестација, од којих су најпосећеније Купусијада у Мрчајевцима и Сабор фрулаша у Прислоници.

 

Туристичка организација општине Параћин

Туристичка организација општине Параћин бави се промовисањем и унапређивањем туризма на територији општине Параћин, подстицањем изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора, организовањем и учествовањем у организацији туристичких, привредних, културних, сајамских и других манифестација, прикупљањем података и пружањем бесплатних информација туристима, припремањем и дистрибуцијом промо материјала везаног за туристичку понуду општине Параћин, продајом сувенира и другим пословима везаним за реализацију програма и планова рада Туристичке организације. Туристичка организација општине Параћин је управљач спомеником природе Врело Грзе.

 

Јавно предузеће Смедеревска тврђава

Јавно предузеће Смедеревска тврђава бави се заштитом и одржавањем непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.

 

Туристичка организација општине Трстеник

Туристичка организација општине Трстеник основана је 1. априла 2003. године као јавна установа чији су циљеви промоција и унапређење различитих видова туризма у складу са потенцијалима општине Трстеник. Рад Туристичке организације је јаван, а у широком обиму њених задатака истичемо следеће: промоција општине Трстеник на сајмовима и другим манифестацијама; подстицање сарадње и усклађивање активности свих актера у туристичкој понуди ради унапређења исте; организација манифестација, забавних и празничних садржаја. Организатор је, суорганизатор и промотер бројних манифестације у општини Трстеник, од којих су најпознатије: Јефимијини дани, Трстеник на Морави, Сајам лова, риболова и сеоског туризма, Фестивал екстремних спортова и др.

 

Туристичка организација Ниш

Туристичка организација Ниш је основана је 1995. године као служба чије су основне делатности израда програма развоја и унапређења туризма на подручју Ниша и Нишке Бање. Под овим активностима се подразумева организовање информативно-пропагандне делатности (израда проспеката, туристичких мапа, постера, цд презентација, разгледница, сувенира и сл.), промоција туристичке понуде Ниша и Нишке Бање на туристичким берзама и сајмовима у земљи и иностранству као и организација информативних пунктова и центара. Осим што учествује на сајмовима, Туристичка организација Ниш је и организатор Међународног сајма туризма који се одржава већ 13. година у Нишу и окупља велики број излагача из области туризма, како из земље тако и из иностранства. У оквиру Туристичке организације Ниш послују три туристичко-информативна центра у Вождовој 7, Тврђави (Стамбол капија) и Нишкој Бањи.

 

Туристичка организација Сокобања

Организација за туризам и културу Сокобања налази се у центру Сокобање, на мермерном шеталишту, у улици Трг ослобођења бр. 2. Организација за туризам и културу Сокобања, основана је са главним циљем развоја и унапређења туризма и туристичког производа Сокобање, развоја културе и очувања културних добара на подручју општине. Основни циљеви којима тежи су повећање туристичког промета, стварање услова за даље потпуно обједињавање туристичке понуде, обезбеђивање услова за заједнички наступ на туристичким берзама и сајмовима, осмишљенија и ефектнија пропагандно-информативна делатност, одржавање добрих односа са ТОС-ом, ресорним министарством и другим туристичким организацијама у земљи и иностранству, стварање амбијента интересног повезивања у циљу регионализације туристичке понуде, стварање услова за даљи развој домаћег туризма, уз налажење могућности за знатно брже и значајније позиционирање Сокобање, као туристичке дестинације, на домаћем и међународном туристичком тржишту.

 

Туристичка организација Голубац

Туристичка организација Голубац је основана 1998. године. Седиште је у улици Горана Тошића Мачка 1. У оквиру ТОГ-а, постоје два инфо-центра. Један се налази у главној улици и то Цара Лазара 1. У оквиру инфо-центра постоји сувенирница. Приватан смештај, изнајмљвање соба и кућа за одмор можете резервисати преко инфо центра. У оквиру туристичке понуде инфо-центар има и понуду вожње бродићем до 11 особа, панорамско разгледање града и Голубачке тврђаве. Такође у својој понуди имамо и рентирање бицикли и штапова за пецање, коришћење интернета, услуге субагентуре. Инфо-центар обавља и услуге водича ескурзија и малих група. Други инфо-центар налази се испред тврђаве Голубачки град и ради у сезони и то почев од априла до краја октобра.

 

Туристичка организација Краљева

Туристичка организација Краљева (ТОК) је јавна установа града Краљева основана са задатком да презентује, развија и промовише туристичке вредности града. ТОК се бави израдом плана и програма развоја туризма општине Краљево, усмеравањем и координацијом активности носилаца туристичке понуде, припремом и израдом туристичког пропагандно-промотивног материјала, промоцијом града на домаћим и међународним сајмовима, организацијом манифестација, сарадњом са туристичком привредом и др.

 

Туристичка организација општине Брус

Туристичка организација општине Брус је јавна установа основана са задатком да презентује, развија и промовише туристичке вредности општине Брус. Основне делатности Туристичке организације општине Брус су израда програма развоја и унапређења туризма на територији општине Брус. Под овим активностима се подразумева организација информативно пропагандних делатности, промоција туристичке понуде општине Брус на туристичким берзама и сајмовима у земљи и иностранству, као и организација информативних пунктова и центара.

 

Туристичка организација Лесковца

Раних шездесетих у Лесковцу је основано Туристичко друштво "Никола Скобаљић, из кога је проистекао Туристички савез општине Лесковац, а 1995. године је основана Туристичка организација општине Лесковац. Са добијањем статуса града, установа прераста у Туристичку организацију града Лесковца. Туристичка организација града Лесковца се бави промоцијом и унапређењем туризма на територији града Лесковца.
Активности су подељене у три категорије: информативно-пропагандне и промотивне, издавачка делатност и манифестације.
У оквиру етно-комплекса Шоп-Ђокић, налази се Туристичко- информативни центар, отворен 24. новембра 2010. године.
Основна функција ТИЦ-а је пружање информација о туристичкој понуди града, његовим смештајним капацитетима, гастрономији, предстојећим манифестацијама, актуелним дешавањима у граду, културним збивањима.
Поред поменутих информација пружамо услуге водичке службе за град и околину.

 

Туристичка организација Куршумлија

Туристичка организација општине Куршумлија основана је 1995. године. Основна делатност туристичке организације је промоција туризма на подручју општине, као и подстицање и унапређење туристичке инфраструктуре. Под овим активностима се подразумева организовање информативно пропагандних делатности, организовање стручних, научних, културних, спортских скупова и манифестација, прикупљање и објављиване информација о туристичкој понуди општине.

 

Туристичка организација Бољевац

Основни циљ Туристичке организације Бољевац је да се кроз знатно већу и разноврснију подршку државе, валоризацијом свих туристичких потенцијала (природних, демографских, привредних, културних) убрза развој туризма, као једног од ослонца укупног привредног развоја, а општина постане развијен туристички центар. У оквиру своје делатности Туристичка организација обавља следеће послове:
- Израђује Програм развоја туризма на територији општине
- Унапређује опште услове за прихват и боравак туриста
- Усмерава и кординира активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких садржаја
- Организује туристичке информативно-пропагандне и промотивне делатности, културне, спортске и друге манифестације од интереса за унапређење туризма на територији општине
- Обезбеђује средства којима се унапређују и промовишу туристичке вредности општине
- Усклађује одрживо коришћења туристичких ресурса
- Покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијања туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређења животне средине
- Сарадња са другим туристичким организацијама у земљи и иностранству и др.

 

Туристичка организација града ПрокупљаТуристичка организација града Прокупља почела је са радом 01.01.2020. године и њена делатност је унапређење и промоција туризма града Прокупља.