Путања

Дани отворених врата

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи организује „Дане отворених врата” у оквиру којих сви заинтересовани могу да посете зграду Факултета и упознају се са начином студирања и условима уписа студената на основне, мастер и докторске академске студије.

Током Дана отворених врата, сви посетиоци имају прилику да се упознају са професорима и асистентима, планом и програмом студија, наставним и ваннаставним активностима као и начином извођења стручне праксе. 

Манифестација ће се одржавати сваке среде, од 09. новембра 2022. године до јуна 2023. године у термину од 9-15 часова!

Добро нам дошли!

О факултету


Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи основан је 2011. године као јединствена високошколска установа овог типа чији је оснивач Република Србија. Факултет је у саставу Универзитета у Крагујевцу. У овом уписном року уписује дванаесту генерацију студената. Тренутно на Факултету студира преко 850 студената на свим нивоима студија.

У академској 2022/2023. уписна квота ће бити дефинисана од стране оснивача Факултета – Републике Србије и то кроз јавни конкурс. Поред уписне квоте, јавним конкурсом ће бити дефинисан и тачан број студената који ће бити финансирани из Републичког буџета, као и број студената који ће студије финансирати из сопствених извора. У прошлој академској години Факултет је на основним академским студијама имао укупно 200 слободних места – од чега 94 буџетских и 106 самофинансирајућих, на мастер академским студијама укупно 85 слободних места – од чега 20 буџетских и 65 самофинансирајућих и на докторским академским студијама 10 места за самофинансирајуће студенте.

Поздравна реч декана


Поштовани свршени матуранти,

Пред вама стоји нови изазов. Морате извршити нови избор – избор од којег ће зависити како ћете уложити своје време и којим ћете се послом бавити у будућности. Избором овог Факултета, ви се опредељујете за напорну каријеру, где радни дан може трајати десет, па и више сати. Ви бирате каријеру у којој сваки дан морате бити на висини задатка, јер у послу услуживања других, само је одлично обављен посао добољно добар. Ви бирате да будете изузетни, врхунски професионалци – из дана у дан, у сваком моменту, на сваком месту и без изговора! Ако сте спремни да нам се придружите и прихватите све ове изазове – будите уверени да сте нам већ пуно рекли о себи.

Позивам вас да пажљиво прочитате ове wеб стране посвећене упису у нади да ћете ту наћи корисне информације које ће вам бити од помоћи у доношењу одлуке. Коначно, у име Факултета за хотелијерство и туризам желим вам да размотрите све опције за студирање које вам пружа Универзитет у Крагујевцу и направите успешан избор факултета у уписној 2021/2022.

Проф. др Драго Цвијановић
декан Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Потребна документа


За пријаву уписа на Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи потребно је да доставите следећа документа:

Извод из матичне књиге рођених (оригинал + фотокопија)

 • Сведочанства за сва четири завршена разреда средње школе (оригинали + фотокопије)
 • Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал + фотокопија)
 • Попуњену конкурсну пријаву (добија се на Факултету)
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 динара на жиро рачун Факултета, број: 840-2083666-04 са моделом 97 и позивом на број: 051001
 • Очитану личну карту или фотокопију личне карте

Фотокопије достављених документа не морају бити судски оверене.

Кандидати који су стекли право да упишу прву годину основних академских студија подносе следећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
 • Сведочанства за сва четири завршена разреда средње школе (оригинали)
 • Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал)
 • Два обрасца “ШВ 20” попуњена штампаним словима ћирилицом
 • Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм и једну формата 2 x 2,5 цм
 • Попуњен образац изјаве за изборни предмет - добија се на шалтеру Студентске службе
 • Доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа. Накнада у износу од 3.000 динара се уплаћује на жиро рачун Факултета, број: 840-2083666-04 са моделом 97 и позивом на број: 051001
 • Доказ о уплати школарине за студенте који сами финансирају своје студије. Школарина се уплаћује на жиро рачун Факултета број: 840-2083666-04 са моделом 97 и позивом на број 051001

Упис кандидата који су примљени обавља се искључиво на основу докумената који су наведени у јавном конкурсу за упис.

Критеријуми уписа

 

Право на упис четворогодишњих основних академских студија Факултета за хотерлијерство и туризам имају кандидати који су завршили средње школе у трајању од четири године.

Приликом рангирања свих пријављених кандидата за упис на Факултет, у обзир се узимају два критеријума:

1) Успех остварен у средњој школи – максимално 40 бодова. Број бодова за овај кртеријум се добија тако што се сабере просечна оцена за све предмете на крају сваке од четири године завршене средње школе, а потом добијени збир помножи са два и заокружи на две децимале.

2) Успех остварен на пријемном испиту – максимално 60 бодова. Број бодова за овај критеријум се добија на основу броја тачно одговорених питања на пријемном испиту.

Збиром ових бодова врши се јединствено рангирање свих кандидата пријављених за упис.

Уписни рокови, висина школарине, уписне квоте, као и други елементи уписа детаљније се дефинишу од стране Републике Србије као оснивача Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.

Држављанин Србије који је у иностранству стекао средње образовање у четворогодишњем трајању, односно високо образовање, пре пријављивања на конкурс за упис у прву годину студија мора да нострификује сведочанство, односно диплому стечену у иностранству. Додатне информације о поступку нострификације се могу наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Страни држављани школују се у Републици Србији под истим условима као држављани Републике Србије. Страни држављани сами финансирају своје школовање (осим ако међународним споразумом није друкчије одређено), а висину надокнаде за студије одређује високошколска установа. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе решење о нострификацији исправа о завршеној средњој школи. Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу доказ: а) да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују и б) да владају језиком студја, што се доказује сертификатом о познавању српског језика или уверењем овлашћене комисије. Додатне информације о поступку нострификације се могу наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Школарина


Школарина на студијском програму Хотелијерство и туризам, за домаће студенте, који сами сносе трошкове студирања, износи  90.000,00 динара.

Школарина на студијском програму Гастрономски менаџмент, за домаће студенте, који сами сносе трошкове студирања, износи  100.000,00 динара.

Школарина за студенте, стране држављане, на студијском програму Хотелијерство и туризам износи 180.000,00 динара.

Школарина за студенте, стране држављане, на студијском програму  Гастрономски менаџмент износи 200.000,00 динара.

Школарина се може уплатити на рате и то прва рата уплаћује се приликом уписа, а тачни датуми за остале рате биће накнадно објављени.

Најчешће постављана питања


1. Како могу сазнати нешто више о пријемном испиту?

Све информације о пријемном испиту можете добити на сајту Факултета посвећеном упису. Пријемни испит се полаже у слушаоницама Факултета, а полагање траје 120 минута. Приликом пријављивања за полагање пријемног испита, од битнијих докумената предају се само копије докумената и личне карте, а оригинали се доносе на увид и одмах се враћају кандидатима.

 

2. Да ли се термин полагања пријемног испита преклапа са терминима полагања на другим факултетима?

Пријемни испити на државним факултетитма се организују у окрвиру два до три дана које одреди Министарство просвете и науке. Може да се догоди поклапање термина за полагање пријемних испита на неким факултетима.

 

3. Да ли могу да се, поред Факултета за хотелијерство и туризам, истовремено пријавим за полагање пријемног испита на неком другом факултету?

Наравно, можете се пријавити за полагање пријемног испита и на другим факултетима.

 

4. Коме могу да се обратим за додатне информације у вези пријемног испита?

Поред информација наведених у категорији “Упис”, уколико имате потребу за додатним информацијама позивањем Студентске службе на тел: 036/515-00-21, они ће се потрудити да у најкраћем временском року одговоре на сва питања која имате.

 

5. Који студијски програми постоје на Факултету за хотелијерство и туризам? Коју диплому/звање добија студент по завршетку студија?

Факултет тренутно има шест студијских програма, од чега два програма основних академских студија (Хотелијерство и туризам и Гастрономски менаџмент), три програма мастер академских студија (Менаџмент у хотелијерству, Менаџмент у туризму и Здравствени туризам) и један на докторским академским студијама (Менаџмент у хотелијерству и туризму). По завршетку основних студија у трајању од четири године, студент стиче диплому и звање Дипломирани менаџер. По заврштеку мастер студија у трајању од једне године, студент стиче титулу Мастер менаџер. По завршетку докторских академских студија у трајању од три године студент стиче стручни назив, доктор наука – менаџмент и бизнис.

 

6. Да ли су студије на овом Факултету у складу са одговарајућим прописима?

Наравно. Студијски програми на Факултету за хотелијерство и туризам су усклађени са Законом о високом образовању и принципима Болоњске декларације увођењем европског система преношења бодова ECTS (European Credit Transfer System), савременог начина организовања наставе и система евалуације рада предавача.

 

7. Зашто баш Врњачка Бања, а не неко друго место?

Врњачка Бања, као седиште најстарије туристичке организације на Балкану и једна од најлепших бања Србије, поседује све услове да студентима пружи квалитетно стицање и усавршавање неопходних знања и вештина. Са аспекта географске локације, Врњчка Бања има оптималну позицију будући да је подједнако удаљена од свих важнијих туристичких локалитета у региону. Са друге стране, карактеристике бање пружају прилику да се студијски програми одвијају без икаквих сметњи. Студентима је загарантован мир неопходан за учење, а сви елемнти неопходни за стицање и усавршавање практичних знања и вештина се налазе на дохват руке.

 

8. Да ли су предмети једносеместрални или двосеместрални?

У свим годинама предмети су једносеместрални, тј. подразумевају слушање истог у периоду од једног семестра након чега студенти имају могућност изласка на испит.

 

9. Да ли је Факултет за хотелијерство и туризам акредитован?

Факултет за хотелијерство и туризам је акредитован.10. Који су услови за упис у прву годину основних академских студија?

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има завршено средње образовање у четворогодишњем трајању.

 

11. Како се утврђује редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија?

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту. Кандидат може да освоји највише 100 бодова. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе, помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

 

12. Како се одређује ко ће бити уписан на терет буџета, а ко као самофинансирајући студент?

Број укупно постигнутих бодова и место на ранг листи одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину, као и то да ли ће бити финансиран из буџета или ће сам плаћати школарину. На основним академским студијама у оптицају је 94 буџетских и 106 самофинансирајућих места, а на мастер академским студијама 20 буџетских и 65 самофинансирајућих места.

 

13. Да ли организујете други уписни рок?

Да, само у случају да после првог уписног рока остану слободна места. Резултати другог уписног рока не утичу на раније формирану ранг листу, што значи да студент са најбољим резултатом пријемног испита у другом року заузима прво слободно место на ранг листи.

 

14. Колика је школарина за ову школску годину?

Студенти на буџету не плаћају школарину, а самофинансирајући студенти, држављани Републике Србије, на основним академским студијама на студијским програмима Хотелијерство и туризам плаћају школарину 80.000 динара, док на Гастрономском менаџменту школарина износи 90.000 динара. На мастер академским студијама школарина за самофинансирајуће студенте износи 80.000 динара. Школарина на докторским академским студијама износи 110.000 динара. Студенти, страни држављани плаћају школарину два пута већу од студената који имају држављанство Рeпублике Србије. Школарина може да се плати у четири једнаке рате.

 

15. Који предмети се полажу на пријемном испиту?

Пријемни испит је конципиран као провера знања опште културе и информисаности.

 

16. Када почиње школска година и колико трају семестри?

Факултет организује и изводи студије у току школске године која почиње у октобру и траје 12 календарских месеци. Школска година се дели на зимски и летњи семестар, од којих сваки, по правилу, има 15 наставних недеља.

 

17. Која су најважнија опредељења у оквиру Болоњског процеса?

Најважнија опредељења у оквиру Болоњског процеса су: увођење Европског система преноса бодова (ЕСПБ); усвајање нове структуре студија, коју чине три нивоа студија (основни, мастер и докторске); промовисање мобилности студената; усвајање система упоредивих диплома.

 

18. Који су испитни рокови?

Испитни рокови су:

 • јануарски,
 • фебруарски,
 • априлски,
 • јунски,
 • јулски,
 • септембарски,
 • октобар - 1 и
 • октобар - 2.

Студент излази на испит пошто задовољи све прописане предиспитне обавезе утврђене планом и програмом извођења наставе. Студент је у обавези да пријави и полаже све испите, непосредно по окончању наставе из предмета који се слушају. Испити се пријављују према распореду који објављује Студентска служба.

Садржај испита и начин бодовања

 

Пријемни испит је конципиран као провера знања опште културе и информисаности.

Пријемни испит траје 120 минута, а тест садржи 60 питања. На тестирању кандидат може освојити највише 60 бодова. Тачан одговор за свако питање вреднује се једним бодом. У питањима са вишеструким избором, увек је тачан само један одговор. Нетачни одговори, незаокружена ни једна од алтернатива, односно неуписан одговор или заокружено више одговора се вреднују са -0,1 бод. У случају да кандидат заокружи слово испред одговора „Не знам“ на том питању нити добија, нити губи бодове. Одговори код којих су вршене исправке, након којих се не може видети јасан и недвосмислен одговор, рачунају се као нетачни одговори.

Успех на Републичком такмичењу


Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које се налази у календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у датој години не полаже пријемни испит. Таквом кандидату вреднује се пријемни испит са максмималним бројем бодова.

Контактирајте наше студенте

 

Често је жива реч незаменљива, а најбоље информације су оне које се добију од самих студената – можда баш ваших будућих колега.

Желимо да вас охрабримо да ступите у контакт са нашим студентима који ће моћи да дају одговоре на ваша питања која сежу даље од саме презентације Факултета. Са њима можете ступити у контакт путем електронске поште.

Прелиминарна ранг листа за упис кандидата у прву годину Основних академских студија за школску 2022/2023 (други конкурсни рок)


Студијски програми:

    Хотелијерство и туризам

    Гастрономски менаџмент


Напомена:
Кандидат има право подношења приговора Комисији за упис, на редослед на прелиминарној ранг листи, у року од 24 часа од момента објављивања прелиминарне ранг листе, односно најкасније до 07.09.2022. године, у 12ч30мин.

Конкурс за упис студената на Основне академске студије у школској 2022/2023. години - Други уписни рок -

У другом уписном року (Основне академске студије) кандидати се ослобађају накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 рсд!

Студијски програми:

  • Хотелијерство и туризам

  • 19 студената

   • Пријава од 31.08. до 02.09.
   • Пријемни испит: 06.09. у 11ч
   • Прелиминарна ранг листа 06.09.
   • Упис: 08.09. и 09.09.
  • Текст конкурса
  • Гастрономски менаџмент

  • 20 студената

   • Пријава од 31.08. до 02.09.
   • Пријемни испит: 06.09. у 11ч
   • Прелиминарна ранг листа 06.09.
   • Упис: 08.09. и 09.09.
  • Текст конкурса

    Конкурсна пријава

    Модел препоруке Националног савета ромске националне мањине

    Изјава припадника ромске националне мањине

    Изјава припадника српске националне мањине из суседних земаља

    Афирмативне мере за упис лица са инвалидитетом и лица ромске националне мањине

Прелиминарна ранг листа за упис кандидата у прву годину Основних академских студија за школску 2022/2023 (први конкурсни рок)


Студијски програми:

    Хотелијерство и туризам

    Гастрономски менаџмент


Напомена:
Кандидат има право подношења приговора Комисији за упис, на редослед на прелиминарној ранг листи, у року од 24 часа од момента објављивања прелиминарне ранг листе, односно најкасније до 29.06.2022. године, у 16ч15мин.

Конкурс за упис студената на Основне академске студије у школској 2022/2023. години

Студијски програми:

  • Хотелијерство и туризам

  • 150 студената

   • Пријава од 22.06. до 24.06.
   • Пријемни испит: 28.06. у 11ч
   • Прелиминарна ранг листа до 29.06.
   • Упис: од 04.07. до 07.07.
  • Текст конкурса
  • Гастрономски менаџмент

  • 50 студената

   • Пријава од 22.06. до 24.06.
   • Пријемни испит: 28.06. у 11ч
   • Прелиминарна ранг листа до 29.06.
   • Упис: од 04.07. до 07.07.
  • Текст конкурса

    Конкурсна пријава  

    Модел препоруке Националног савета ромске националне мањине

   Изјава припадника ромске националне мањине

   Изјава припадника српске националне мањине из суседних земаља

   Афирмативне мере за упис лица са инвалидитетом и лица ромске националне мањине

Мени за мобилне уређаје