Путања

Обавештење о терминима одржавања седница Комисије за докторске студије


Седнице Комисије за докторске студије ће се одржавати једном месечно и то у току треће недеље у месецу. На Дневни ред седнице биће укључени само они материјали који су предати до 5-ог у месецу.

Студентској служби се предају три штампана и потписана примерка комплетне документације, као и електронска верзија достављеног материјала на CD-у. Електронска верзија пријаве теме докторске дисертације и предлогa чланова Комисије за оцену научне заснованости теме морају бити снимљени у MS Word формату (.docx).


Штампа